På denne siden finner du flere intervju med fagfolk som arbeider med barn og unge samt brukerrepresentanter fra feltet. Intervjuene gir eksempler på barn og unges medvirkning fra ulike deler av praksis. Alle som intervjues besvarer fem faste spørsmål som belyser ulike sider med brukermedvirkning i praksis;  

  1. Hva legger du i begrepet brukermedvirkning?  
  2. Hvordan jobber du med brukermedvirkning?  
  3. Hva er utfordringene med brukermedvirkning?  
  4. Hva er positivt?  
  5. Hvordan bør vi jobbe med veien videre?  

I tilknytning til hver film finner du spørsmål til refleksjon og samtale. Spørsmålene berører holdninger, ferdigheter, samt organisatoriske og strukturelle forhold.