Oversiktsartikkel om brukermedvirkning i psykiske helsetjenester for barn og unge (2021)

Forfattere: Petter Viksveen, Stig Erlend Bjønness, Nicole Elizabeth Cardenas, Julia Rose Game, Siv Hilde Berg, Anita Salamonsen, Marianne Storm & Karina Aase 

Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling? (2020)

Forfattere: Astrid Strandbu, Renee Thørnblad og Anita Salamonsen

Å medvirke når barnevernet undersøker

Forfattere: Karen J. Skaale Havnen, Øivin Christiansen, Eirinn
Hesvik Ljones, Camilla Lauritzen, Veronika Paulsen,
Frederikke Jarlby og Svein Arild Vis.

Litteratur

Systematisk kartleggingsoversikt 2020: Barn og unges medvirkning i barnevernet (FHI)

Utarbeidet av FHI på oppdrag fra Bufdir. Gjennomgang av forskningsrapporter fra de nordiske landa og Storbritannia, Irland, Belgia og Nederland (de fleste bruker BBIS-modellen) Inkluderer 77 studier basert på søk og eksklusjon på bakgrunn av fire forskningsspørsmål:

  1. Involvering og tiltak for å involvere barn/unge
  2. Barns erfaring med og opplevelse av medvirkning
  3. Dilemmaer og barrierer knytta til medvirkning
  4. Effekt av medvirkning
Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Helse- og omsorgsdep: Prop. 121 S (2018-2019). Vedtatt i Stortinget med avvik/tillegg 04.02.20. Se spesielt kap 5 om medvirkning.

Deltaking i barnevernet – ein analyse av ungdomar sine forteljingar i lys av posisjoneringsteori.
Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet, Fontene forskning 17/2016

Veronika Paulsen PhD-stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Kvalitativ studie med intervju av 45 ungdommer 16-25 år. Om: tre nivåer av medvirkning og hvilke faktorer som påvirker medvirkning (alder, antall møtepunkter og relasjon).
Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet, Fontene forskning 17/2016

Barn og unges medvirkning i barnevernet – hvorfor og hvordan?

Elisabeth Backe-Hansen I: Transitt – mellom til og fra, side 37–48 Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH-publikasjoner 2016:4
Barn og unges medvirkning i barnevernet – hvorfor og hvordan?

Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling?

I: Barn nr 2/2019 Artikkel om barns deltakelse i mekling og bruk av BIM-modellen (Barn i mekling) Thørnblad, Strandbu og Salamonsen Kvalitativ undersøkelse av mekleres erfaring med barn i mekling.

Barns medvirkning og samproduksjon i forskning

Samproduksjon i forskning. Svendby, Øien og Willumsen. Universitetsforlaget 2019, Barneperspektiv og barnets perspektiv, etikk

Barns medvirkning under barnevernets omsorg

En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan barn i fosterhjem opplever å medvirke. Lotte Terese Bergan. Masteroppgave i familieterapi og systemisk praksis. VID vitenskapelige høyskole, Oslo 2017. Barns medvirkning under barnevernets omsorg

“Vi er i barnevernet, det er oss det handler om. Så det gjør en stor forskjell å få bli med eller ei”.
Barns deltakelse i familieråd. En undersøkelse av familierådsmodellen i familievernet.

Alice Birgithe Andersen-Kleven. Masteroppgave Psykologisk institutt UiO 2015 Kvalitativ studie knytta til pilotprosjekt i regi av Bufdir. Intervju med deltakere. Utfordringer knytta til særlig de minste barnas deltakelse. Barns deltakelse i familieråd. En undersøkelse av familierådsmodellen i familievernet.

Offentlige ressurser

Helsedirektoratet

Bufdir

Brukerorganisasjoner