Skrevet av Anita Salamonsen

Involvert-prosjektet fokuserer på brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge. Vi utvikler forskningsbasert tjenestestøtte som kartlegger og håndterer utfordringer knyttet til å iverksette og kvalitetssikre brukermedvirkning. Vi samarbeider tett med tjenester, brukerorganisasjoner og politisk nivå. Involvert ledes av professor Anita Salamonsen, RKBU Nord.

Bakgrunn

Brukermedvirkning i tjenester for barn og unge er de siste tiårene blitt et nasjonalt og internasjonalt rettslig forankret myndighetsideal. Norge ratifiserte i 1991 FNs barnekonvensjon. Artikkel 12 sier at

Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett

Denne bestemmelsen i Barnekonvensjonen danner grunnlag for norsk lovgivning om barn og unges rett til å bli hørt i forhold som vedrører dem i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester. Lovgivningen baserer seg på at barn og unge er handlende samfunnsaktører som har ressurser og rett til å ha kontroll over eget liv og foreta egne valg i samarbeid med fagpersoner i offentlige tjenester.

Involvert-prosjektet tar utgangspunkt i at vi trenger mer forskningsbasert kunnskap om ulike forståelser av barn og unges medvirkning, hvilke utfordringer som kan oppstå og hvordan disse utfordringene kan løses i praksis. Prosjektet består av en forskningsdel og en tjenestestøttedel som går hånd i hånd.

Les mer om Lover og retningslinjer her

Forskningsdel

Vi forsker på ulike aktørers forståelser og praktisering av barn og unges rett til å bli hørt i overgangen fra myndighetsideal til praksishverdag. Vi fokuserer særlig på barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge, i tråd med RKBU Nords samfunnsoppdrag. Et viktig mål er å tematisere utfordringer knyttet til brukermedvirkning, og hvordan disse utfordringene best kan løses sett fra ulike perspektiver. Hva betyr egentlig “brukermedvirkning” eller “barnets rett til å bli hørt” for ulike brukere og fagpersoner i ulike situasjoner og tjenester? Er barn og unges medvirkning alltid ønskelig og mulig? Kan teoretiske perspektiver bidra til økt refleksjon og kunnskap i praksisfeltet rundt slike viktige spørsmål?

Forskergruppen i Involvert består av f.v. professor Renee Thørnblad og professor Anita Salamonsen (begge RKBU Nord, UiT Norges arktiske universitet), førsteamanuensis Petter Viksveen (Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Universitetet i Stavanger), dosent og psykiater Rolf Ahlzèn (Karlstad Universitet, Sverige) og professor Bente Heggem Kojan (Institutt for sosialt arbeid, NTNU). Foto: Mariann S. Karlsen, UiT

Tjenestestøttedel – involvert.no

Nettstedet involvert.no er under utvikling og skal være en langsiktig ressurs for fagfolk, studenter og andre som trenger kunnskap om brukermedvirkning/brukerinvolvering i barnevern, familievern og psykisk helsearbeid for barn og unge. Involvert.no fokuserer særlig på hvilke utfordringer med brukermedvirkning fagfolk i tjenestene og brukere av tjenestene opplever, og hvordan disse utfordringene kan kartlegges og arbeides med i praksishverdagen. Videointervjuer med tilhørende refleksjonsspørsmål er en sentral kunnskapskilde på involvert.no. Bidragsytere i videointervjuene er ansatte og ledere i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge, representanter for brukerorganisasjoner, forskere og representanter for politisk nivå. Forskningsdelen av Involvert-prosjektet vil etterhvert utgjøre et viktig forskningsbasert bidrag til involvert.no.

Kompetansemiljø

Prosjektet Involvert ved RKBU Nord ønsker i tett samarbeid med oppdragsgiver Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, tjenester og brukerorganisasjoner å være et kompetansemiljø for tjenester, brukere, organisasjoner og forskere rundt iverksetting og kvalitetssikring av brukermedvirkning i barnevern, familievern og psykisk helsearbeid for barn og unge. Vi arbeider langsiktig med systematisk kunnskapsinnhenting og systematisk kunnskapsformidling. Vi jobber for tiden med å bygge opp et kompetansenettverk.

Undervisning

Involvert-prosjektet skal utvikle, formidle og evaluere praksisrelevant og oppdatert undervisning om barn og unges medvirkning i offentlige tjenester. Vi ønsker også å bidra med utvikling, evaluering og forbedring av forskningsbaserte verktøy/systemer for iverksetting og kvalitetssikring av brukermedvirkning. Vi samarbeider tett med ansatte i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge, brukerorganisasjoner og forskere.

Ønsker du å vite mer om hvilke undervisningstilbud involvert.no og RKBU Nord kan tilby, se RKBU Nords undervisningstilbud, eller kontakt RKBU Nords formidlings-, undervisnings- og tjenestestøtteteam.

Referansegruppe

Involverts referansegruppe består av over 30 personer, som representerer perspektivene til ansatte i barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge, brukerorganisasjoner, forskere, medforskere, forskningsformidlere og RKBU Nords oppdragsgiver Barne-, ungdoms – og familiedirektoratet (Bufdir). Involverts referansegruppe ble opprettet i 2019 og har en helt sentral rolle både i utviklingen av involvert.no såvel som i utviklingen av forskningsdelen av Involvert-prosjektet. Referansegruppen har tatt initiativ til oppbygging av et kompetansenettverk rundt brukermedvirkning i offentlige tjenester for barn og unge.