Her finner du oversikt over relevant forskning, offentlige ressurser og lenker til organisasjoner som jobber med barn og unges medvirkning.

Litteratur

Systematisk kartleggingsoversikt 2020: Barn og unges medvirkning i barnevernet (FHI)

Utarbeidet av FHI på oppdrag fra Bufdir. Gjennomgang av forskningsrapporter fra de nordiske landa og Storbritannia, Irland, Belgia og Nederland (de fleste bruker BBIS-modellen) Inkluderer 77 studier basert på søk og eksklusjon på bakgrunn av fire forskningsspørsmål:

  1. Involvering og tiltak for å involvere barn/unge
  2. Barns erfaring med og opplevelse av medvirkning
  3. Dilemmaer og barrierer knytta til medvirkning
  4. Effekt av medvirkning

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)

Helse- og omsorgsdep: Prop. 121 S (2018-2019). Vedtatt i Stortinget med avvik/tillegg 04.02.20. Se spesielt kap 5 om medvirkning.Deltaking i barnevernet – ein analyse av ungdomar sine forteljingar i lys av posisjoneringsteori.

Tunestveit M, Mæhle M, Skjær Ulvik O. Artikkel i Norges Barnevern (nr 1/2021) om ungdommers deltakelse i barnevernet.Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet, Fontene forskning 17/2016

Veronika Paulsen PhD-stipendiat, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU Kvalitativ studie med intervju av 45 ungdommer 16-25 år. Om: tre nivåer av medvirkning og hvilke faktorer som påvirker medvirkning (alder, antall møtepunkter og relasjon).
Ungdommers erfaring med medvirkning i barnevernet, Fontene forskning 17/2016Barn og unges medvirkning i barnevernet – hvorfor og hvordan?

Elisabeth Backe-Hansen I: Transitt – mellom til og fra, side 37–48 Skriftserie fra Senter for musikk og helse, vol. 9 NMH-publikasjoner 2016:4
Barn og unges medvirkning i barnevernet – hvorfor og hvordan?Hvordan påvirker barns deltakelse foreldremekling?

I: Barn nr 2/2019 Artikkel om barns deltakelse i mekling og bruk av BIM-modellen (Barn i mekling) Thørnblad, Strandbu og Salamonsen Kvalitativ undersøkelse av mekleres erfaring med barn i mekling.Barns medvirkning og samproduksjon i forskning

Samproduksjon i forskning. Svendby, Øien og Willumsen. Universitetsforlaget 2019, Barneperspektiv og barnets perspektiv, etikkBarns medvirkning under barnevernets omsorg

En kvalitativ intervjuundersøkelse av hvordan barn i fosterhjem opplever å medvirke. Lotte Terese Bergan. Masteroppgave i familieterapi og systemisk praksis. VID vitenskapelige høyskole, Oslo 2017. Barns medvirkning under barnevernets omsorg“Vi er i barnevernet, det er oss det handler om. Så det gjør en stor forskjell å få bli med eller ei”.

En kvalitativ studie om ungdommens erfaringer i barnevernet: Hvilken sammenheng opplever de mellom medvirkning og måloppnåelse av tiltak? Islekcerci, Bayram: Masteroppgave Diakonhjemmet Høgskole, Oslo 2015.Barns deltakelse i familieråd. En undersøkelse av familierådsmodellen i familievernet.

Alice Birgithe Andersen-Kleven. Masteroppgave Psykologisk institutt UiO 2015 Kvalitativ studie knytta til pilotprosjekt i regi av Bufdir. Intervju med deltakere. Utfordringer knytta til særlig de minste barnas deltakelse. Barns deltakelse i familieråd. En undersøkelse av familierådsmodellen i familievernet.

Oversiktsartikkel om brukermedvirkning i psykiske helsetjenester for barn og unge (2021)

Forfattere: Petter Viksveen, Stig Erlend Bjønness, Nicole Elizabeth Cardenas, Julia Rose Game, Siv Hilde Berg, Anita Salamonsen, Marianne Storm & Karina Aase 

Hvordan kan vi forstå barns tilfredshet med egen involvering i foreldremekling? (2020)

Forfattere: Astrid Strandbu, Renee Thørnblad og Anita Salamonsen

Å medvirke når barnevernet undersøker

Forfattere: Karen J. Skaale Havnen, Øivin Christiansen, Eirinn
Hesvik Ljones, Camilla Lauritzen, Veronika Paulsen,
Frederikke Jarlby og Svein Arild Vis.

Unges mulighet til å medvirke: En samskapt studie av ungdoms deltagelse og engasjement i norske kommuner:

https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/handle/11250/3058172

Offentlige ressurser

Helsedirektoratet

Bufdir

Barneombudet

Medvirkninghåndboka
Rapport om barns medvirkning overfor ulike hjelpeinstanser
Om psykiske helsehjelp til barn og unge
Informasjon direkte rettet mot barn og unge om deres rettigheter på ulike områder (skole, helse, barnevern, PPT mm)

Bli-involvert.no

Utviklet av Kompetansesenterforum Vest som består av RVTS Vest RKBU Vest /Norce), Korus Bergen, Korus Stavanger, Bufetat, NAPHA
Bli-involvert.no
Nyttig oversikt over brukerorganisasjoner
Om barn og unges medvirkning spesielt
Oversikt over sentrale veiledere og offentlige dokumenter på området

KBT – kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling

Erfaringskompetanse – Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

https://erfaringskompetanse.no/
https://erfaringskompetanse.no/ressurser/nettsidetips/
https://erfaringskompetanse.no/nettbutikken/

Napha– Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid

Temaside: Brukermedvirkning når tjenester utformes

Brukerorganisasjoner

Forandringsfabrikken

Landsforeningen for barnevernsbarn

Redd Barna

Mental Helse Ungdom

mentalhelseungdom.no

Organisasjonen for barnevernsforeldre

http://barnevernsforeldrene.no/