Publisert 2021

Ristin Kemi er seniorrådgiver i Bufetat ved Regionalt samisk kompetansesenter (RESAK). (Denne filmen vil bli tekstet på norsk og samisk)

For Ristin Kemi handler brukermedvirkning ikke bare om å ha samtale med foreldre men like mye det å ha samtaler med barn. Hun påpeker at barn er like mye involvert i det som skjer i familien og det å involvere dem er en aktiv ivaretakelse av barna. Hun viser blant annet til hvordan de har brukt familiekart/genogram som benyttes i alle sakene i familievernet. Kartet skal bidra til å få en forståelse over barnas livssituasjon og tanker som kanskje ikke vil komme frem på andre måter. Hun trekker også frem utfordringen med at det fortsatt eksisterer en myte blant fagfolk om at samiske familier alltid er slektsbevisste og er veldig ivaretakende. Denne oppfatningen har resultert i at det har eksistert en del omsorgssvikt , ikke bare fra familie, men også fra det offentlige. Dette er noe fagfolk må arbeide bevisst med og Kemi viser i denne sammenheng hvordan familiekartet har bidratt til å få frem skambelagte tema som har vært vanskelig å snakke om.

  1. På hvilken måte jobber du i ditt arbeid og din tjeneste med å forstå og ivareta ulike kulturelle uttrykk hos familien i møtet med dem? 
  2. Ristin Kemi snakker om bruk av familie-, konflikt- og språkkart i samtaler familier.  
  3. Hvilke erfaringer har du med bruk av slike verktøy og hvilke (tanker) oppfatninger har du om bruk av dem?Diskuter bruk av de ulike symbolene hun beskriver som viser ulike utfordringer/styrker i familien 
  4. Hva foretar du deg i din yrkesutøvelse for å bli en person som barna får tillit til i møte med deg? 

← Tilbake til ressurs-oversikten