Av Mariann S. Karlsen, RKBU Nord, 20.12.2022

Bilde: Sammen for arbeid med brukermedvirkning: Bli-involvert.no og Involvert.no er to ulike nettsteder som begge jobber med brukermedvirkning. I oktober møttes representanter for begge nettstedene. Fra venstre: Mariann S. Karlsen (RKBU Nord), Sylvia Haukanes (RVTS Vest), Beate Kryvi (KoRus Vest), Monica Martinussen (RKBU Nord), Karen Skaale Havnen (RKBU Vest), Anita Salamonsen (RKBU Nord), Frank Hansen (RKBU Nord). Foto: Vegard Sørnes, UiT.

Å vite hvordan brukere og pårørende opplever å møte en tjeneste gir nyttig kunnskap om hvordan man kan utforme tjenesten eller tilbudet man gir på en god måte. Brukermedvirkning er en oppgave både tjenester og kompetansesentre skal ivareta.

Vi er alle brukere av ulike tjenester. Vi går til lege, psykolog, helsesykepleier og andre for å få behandling, råd og veiledning. I tillegg til at vi har rett til å få nødvendig helsehjelp, har vi også rett til å bli hørt og bli involvert i saker som angår oss.

Nettressursene «bli-involvert» og «Involvert.no» jobber begge med brukermedvirkning. I oktober 2022 møttes representanter for begge redaksjonene for å se hva som samler og hva som skiller de to nettressursene. Målgruppen for Bli-involvert.no er ansatte i kompetansesentre om rus, psykisk helse og barnevern, mens målgruppen for Involvert.no er ansatte i tjenester som jobber med barn og unge.  Sylvia Haukanes (kommunikasjonsrådgiver ved RVTS Vest) er redaktør for Bli-involvert.no, mens professor Anita Salamonsen ved RKBU Nord er redaktør for Involvert.no.

– Vi ønsker at Bli-involvert.no er stedet kompetansesentrene går for å finne inspirasjon til bruker- og pårørendeinvolvering[1] i arbeidet sitt. Du finner eksempler på bruker- og pårørendeinvolvering, lenker til sentrale veiledere og føringer, oversikt over bruker- og pårørendeorganisasjoner, samt tips og råd til hvordan kompetansesentrene kan strukturere arbeidet med involvering, sier Haukanes.

Bli-involvert.no


Jobber du i et kompetansesenter, så vet du at brukere skal involveres i saker som angår dem. Både når brukerne er tjenester eller når brukerne er voksne, barn eller unge. Det er også lovpålagt.
Bli-involvert.no tar også opp hvordan kompetansesentrene kan hjelpe tjenestene med bruker- og pårørendeinvolvering, sier Haukanes.
Kompetanseforum Vest ønsker å gjøre nettsiden mest mulig relevant for ansatte i kompetansesentrene og har laget et tilbakemeldingsskjema på forsiden.
– Der har man anledning til å komme med tilbakemelding på hvordan man opplever ressursen, om det er noe som mangler eller er feil. Vi har hele tiden et blikk på hvordan vi skal utvikle den. I møtet med involvert.no ble vi for eksempel inspirert til å lage filmer med «historier» om gode eksempler på bruker- og pårørendeinvolvering, sier Haukanes.

Involvert.no


Brukermedvirkning er en lovpålagt del av arbeidet med å kvalitetssikre tjenestetilbudet til barn, unge og deres foresatte i kommunene. Kompetansesentrene skal også støtte kommunene i dette arbeidet. Involvert.no ble lansert i oktober 2021 som en kunnskapsbasert ressurs for å bistå tjenestene i arbeid med barn og unges medvirkning i tiltak som gjelder dem. Videointervju med refleksjonsspørsmål for ansatte i tjenestene er en viktig del av Involvert.no.
– Å skulle iverksette barn og unges rett til medvirkning kan i praksis føre fagfolk opp i mange interne diskusjoner og etiske dilemmaer som filmene og refleksjonsspørsmålene på involvert.no belyser. Retten til å medvirke er for eksempel ikke det samme som et krav om å medvirke. Å ha rett til å bli hørt betyr heller ikke at barn og unge får bestemme selv, men at barn og unge skal høres om sitt syn, deres synspunkter skal tillegges vekt, og de skal informeres om hva som vedtas og hvorfor, Forskning viser at når brukere involveres i prosesser og vedtak i møte med for eksempel barnevern, familievern og psykiske helsetjenester, så opplever de denne deltakelsen som motiverende og meningsfylt. Mange forteller om større tillit til tjenestene og positiv effekt på livskvalitet og følelse av mestring, sier professor Anita Salamonsen.

Napha og Mental Helse har også utviklet en ny nettressurs, temasiden: Brukermedvirkning når tjenester utformes.


Fakta

BLI-INVOLVERT.NO er et verktøy for bruker- og pårørendeinvolvering for kompetansesentre innen rus, psykisk helse og barnevern. Nettressursen er utviklet av Kompetanseforum Vest, som består av KORUS Bergen, KORUS Stavanger, RVTS Vest, RKBU Vest og NAPHA.
INVOLVERT.NO er en ressurs om brukermedvirkning for tjenester som jobber med barn, unge og familier. Nettstedet er utviklet av Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord (RKBU Nord).

[1] På Bli-involvert.no brukes begrepet bruker- og pårørendeinvolvering i stedet for medvirkning og deltakelse. Å involvere understreker nettsidens formål om å aktivt trekke inn brukere og pårørende i ulike deler av virksomheten, mens å medvirke i større grad peker mot brukernes muligheter for og rettigheter til å delta.