Skrevet av Anita Salamonsen, 14.september 2021

Et helt grunnleggende spørsmål vi bør stille oss når vi skal diskutere, iverksette og kvalitetssikre “brukermedvirkning” i offentlige tjenester for barn og unge er hva som ligger i begrepene vi bruker.

Vi må avklare hva vi faktisk diskuterer for å kunne iverksette og kvalitetssikre barn og unges rett til å bli hørt. Forståelser av hva sentrale begreper som “brukermedvirkning”, “høring av barn” og “involvering av barn og unge” innebærer kan variere både blant fagfolk på samme arbeidsplass og mellom ulike fagfelt, for eksempel mellom barnevern, familievern og psykiske helsetjenester for barn og unge. Dette kan skape utfordringer fagfolk imellom. Ulike forståelser av hva som faktisk ligger i barn og unges rett til å medvirke kan også skape utfordringer i møter mellom bruker og fagfolk i tjenestene, og når barn og unges rettigheter til å medvirke skal formuleres på myndighetsnivå.

Brukermedvirkning som begrep

Slike ulike forståelser er en viktig utfordring å ta tak i når vi skal jobbe systematisk og langsiktig med barn og unges rett til å medvirke. Her på involvert.no belyses derfor spørsmålet “Hva er brukermedvirkning?” i alle undervisningsfilmene vi tilbyr, på tvers av fagfelt. Ulike forståelser av barn og unges medvirkning, begrunnelser og mulige konsekvenser av ulike forståelser er et viktig tema i den pågående forskningen i Involvertprosjektet.

Rett til å bli hørt/medvirke innebærer generelt at barn, unge og deres foresatte skal gis økt innflytelse i eventuell behandling, valg av tiltak og utvikling av offentlige tjenester som berører dem. Myndighetene støtter seg også på forskning som viser at deltakelse i utforming av og avgjørelser rundt tjenestetilbudet kan ha en god pedagogisk, samfunnsøkonomisk og terapeutisk effekt.

Individnivå, tjeneste-/systemnivå og politisk nivå

Brukermedvirkning foregår på ulike nivå i offentlige tjenester som berører barn og unge. På individnivå har barn og unge rett til å bli involvert i utforming, gjennomføring og evaluering av de tjenestene de er brukere av. For at medvirkning på individnivå skal være reell må den individuelle brukeren ikke bare høres. Ønsker og synspunkter må tas inn i diskusjoner og beslutninger. Tips til ulike verktøy.

Brukermedvirkning på tjeneste-/systemnivå for barn og unge innebærer at enkeltbrukere eller representanter for bruker/interesseorganisasjoner inviteres til å bidra med innspill i utvikling, iverksetting og evaluering av offentlige tjenester. Slike innspill kan for eksempel innhentes gjennom brukerundersøkelser eller via ungdomsråd i sykehusene. Her på involvert.no finner du tre filmer der koordinator og representanter for ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) forteller om sine perspektiver på brukermedvirkning.

Brukermedvirkning på politisk nivå for barn og unge innebærer medvirkning knyttet til de politiske beslutningene som legger rammene for tjenestetilbud. Slik medvirkning er mest vanlig gjennom bruker- og interesseorganisasjoner som for eksempel Involverts samarbeidspartner Mental Helse Ungdom.

← Tilbake til ressurs-oversikten