Nasjonalt spisskompetansemiljø for barn og unge i familievernet driver med tjenesteutvikling og får oppgaver fra Bufdir. Ett av oppdragene de har fått har vært å si noe om hva familievernet skal være for barn og unge og basere det på et kunnskapsgrunnlag. Dette kunnskapsgrunnlaget har de valgt å hente fra forskere, litteratur, kolleger og ikke minst barn og unge. I denne filmen forteller de om hvordan de i samarbeid med ungdomsrådet har samlet inn barnetegninger og intervjuet barn og unge om hva de tenker familievernet er, for å se om dette kan være med å hjelpe dem til å løse oppdraget.

Oppsummering av filmen


I denne filmen møter vi Anita Nygaard og Gunhilde Fjell som jobber i Nasjonalt spisskompetansemiljø for barn og unge i familievernet (SKM). De driver med tjenesteutvikling på oppdrag fra Bufdir. Oppdraget de presenterer her handler om å si noe om hva familieverntjenesten skal være for barn og unge. Det handler om når ansatte skal treffe barn og ungdom, hvordan de skal treffe dem og hvordan de skal forholde seg til nærliggende tjenester.

SKM har delt kunnskapsgrunnlaget for arbeidet inn i tre; forskningsstøttet kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og barn og unges medvirkning på systemnivå. Det er denne medvirkningen som er hovedfokus i denne filmen.

SKM har samlet inn flere hundre barnetegninger fra barn i alderen 6 til 12 år, i Tromsø og hatt fokusgruppeintervju med barn i alderen 6 til 19 år. Deretter har de foretatt en tematisk analyse av fokusgruppeintervjuene og kategorisert tegningene. Ungdomsrådet i Tromsø kommune har bidratt med gode råd til intervjuguide og hvordan best få kontakt med barn og elever. Rådet har også gitt råd om samtykke.

SKM finner at det generelt er liten kunnskap om familievernet som tjeneste blant barn og unge. Det er fort gjort å blande denne tjenesten med andre tjenester som barnevern og NAV. Nygaard og Fjell konkluderer med at dette ikke er et stort problem, så lenge barn og unge ikke skal bruke tjenestene. For de som skal bruke tjenestene er det derimot viktig med forventningsavklaringer på forhånd. Funnene fra dette oppdraget vil være sentrale i rapporten fra SKM og i informasjonen til familievernets brukere.