Publisert 5.august 2020

Kamilla Sørensen er medlem i Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Ungdomsrådets oppgave er å fremme brukerperspektivet for ungdom i sykehuset, med spesielt fokus på ungdom med langvarige helseplager og de utfordringer denne gruppen har overfor helsepersonell, sykehusledelse og helsemyndigheter.

For Sørensen handler brukermedvirkning om at ungdom skal få være med på å bestemme og ha eierskap til egen behandling og til eget liv. Sammen med resten av Ungdomsrådet i hele landet har Sørensen vært med på å lage syv prinsipper for gode overganger fra barn til voksen i helsevesenet. Disse prinsippene skal bidra til å gi en mer ungdomsvennlig helsetjeneste. En av utfordringene hun problematiserer i intervjuet handler blant annet om maktforholdet mellom bruker og behandler og på hvordan måte brukermedvirkning kan viskes ut i denne relasjonen. Hun understreker viktigheten av å spre informasjon og kunnskap om brukermedvirkning slik at terskelen ikke blir for høy til å ta det i bruk. 

Lyst på mer kunnskap?

← Tilbake til ressurs-oversikten